Záverečný účet obce Sejkov za rok 2018

Návrh rozpočtu príjmy a výdavky 18.11.2019

Smernica č. 32019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Zverejnené dňa 21.06.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie 9-2019 do 2-2020

PHSR Združenie obcí Uh-Olšava

Návrh – záverečný účet obce za rok 2018 Sejkov

VZN

Návrh VZN o miestnom poplatku vzor odpad zverejnené 25.11.2019

Zmluvy-Dohody

Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2

Slovak Telekom – dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných službieb – zverejnený dňa 30.09.2019

O2 Kupna zmluva č. 2390123088

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva Lekos

LEKOS zmluva 2019

Dohoda UPSVaR §54

Zmluva o vytvorení projektu

Dohoda UPSVaR 19-42-060-68

Dohoda UPSVaR 19-42-012-21

Dodatok k zmluve NATUR-PACK

 

Faktúry

Faktúry č.1-24 rok 2019

Faktúry č.25-44 rok 2019

Faktúry č.45-56 rok 2019

Faktúry č.57-70 rok 2019

Faktúry č.81-80 rok 2019

Faktúry č.81-100 rok 2019

Faktúry č.101-112 rok 2019

Objednávky

Objednávky 2019

Zápisnice z OZ

zápisnica z 11.12.2019

zápisnica z 14.10.2019

zápisnica z 19.09.2019

zápisnica z 20.3.2019

zápisnica z 20.6.2019

Pozvánky na riadne Zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne Zasadnutie OZ dňa 11.12.2019, zverejnená dňa 06.12.2019

Pozvánka na riadne Zasadnutie OZ dňa 14.10.2019, zverejnená dňa 09.10.2019

Pozvánka na riadne Zasadnutie OZ dňa 19.09.2019, zverejnená dňa 16.09.2019

Pozvánka na riadne Zasadnutie OZ dňa 20.06.2019, zverejnená dňa 17.06.2019

Pozvánka na riadne Zasadnutie OZ dňa 20.03.2019, zverejnená dňa 17.03.2019