Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity – zverejnené dňa 11.06.2024

OÚ Košice – Integroaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030 – zverejnené dňa 22.05.2024

OÚ Košice – Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj – oznámenie o strategickom dokumente – zverejnené dňa 22.05.2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 7_2024 do 12_2024 – zverejnené dňa 22.05.2024

Úrazové poistenie – UNIQA – zverejnené dňa 05.04.2024

Nariadenie vykonania pozemkových úprav – zverejnené dňa 08.02.2024

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní projektu pozemkových úprav v k.ú. Sejkov – zverejnené dňa 08.02.2024

PPÚ Sejkov – Oznámenie právoplatnosti rozhodnutia o schválení RPUVVP – zverejnené dňa 06.02.2004

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – zverejnené dňa 03.01.2024

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/325

Dohoda č. 24/42/060/34 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor

Dohoda č. 24/42/054/108 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príslevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci 

Zmluva o dielo č. 2/2024

Dohoda č. 24_42_010_1 – ÚPSVaR – zverejnená dňa 20.02.2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 3112.2015

Dohoda číslo: 24/42/054/2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Dodatok k zmluve o správe a podpore webstránky

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Dodatok č. 1 – 1. výhodoslovenksá OZV – zverejnený dňa 29.12.2023

Faktúry

Faktúra č. 1_2024 – spevácka skupina Ostroški, Sobrance – zverejnená dňa 01.02.2024

Faktúra č. 2_2024 – LEKOS, s.r.o – zverejnená dňa 01.02.2024

Faktúra č. 3_2024 – IFOsoft s.r.o, Prešov – zverejnená dňa 01.02.2024

Faktúra č. 4 _2024 – VSE a.s. – zemný plyn – zverejnená dňa 20.02.2024

Faktúra č. 5 _2024 – VSE a.s. – Elektrina – zverejnená dňa 20.02.2024

Faktúra č. 6 _2024 – Slovak Telekom, a.s., Bratislava – zverejnená dňa 20.02.2024

Faktúra č. 7 _2024 – LEKOSS, s.r.o. – zverejnená dňa 20.02.2024

Faktúra č. 8 _2024 -FURA s.r.o – zverejnená dňa 20.02.2024

Faktúra č. 9 _2024 – O2 SK – zverejnená dňa 20.02.2024

Faktúra č. 10 _2024 – IFOsoft s.r.o. – zverejnená dňa 20.02.2024

Faktúra č. 11 _2024 – SMILES SK s.r.o. – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 12_2024 – Mgr. Štefan Štefanko, notár – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 13_2024 – Trendie s.r.o. – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 14_2024 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 15_2024 – MIPA MI, s.r.o., Michalovce – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 16_2024 – NASES, Trnava – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 17_2024 – VSE a.s., Košice – zemný plyn – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 18_2024 – Slovak Telekom, Bratislava – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 19_2024 – LEKOSS s.r.o. – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 20_2024 – FURA s.r.o., Rozhanovce – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 21_2024 – Vladimír Mišľan ml., Jovsa – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 22_2024 – O2 SK – zverejnená dňa 19.03.2024

Faktúra č. 23_2024 – Mário Fejér PETINA, Košice – Kavečany – zverejnená dňa 04.04.2024

Faktúra č. 24 2024 – Obchod – SVK, s.r.o. , Stropkov – zverejnená dňa 04.04.2024

Faktúra č. 25_2024 – VSE – zemný plyn 4 2024 – zverejnená dňa 04.04.2024

Faktúra č. 26_2024 – Slovak Telekom, Bratislava – zverejnená dňa 04.04.2024

Faktúra č. 27_2024 – FURA, s.r.o., Rozhanovce – zverejnená dňa 04.04.2024

Faktúra č. 28_2024 – LEKOSS, s.r.o., Michalovce – zverejnená dňa 04.04.2024

Faktúra č. 29_2024 – O2 Sk – zverejnená dňa 30.04.2024

Faktúra č. 30_2024 – MIPA MI, s.r.o. – zverejnená dňa 30.04.2024

Faktúra č. 32 2024 – Streňo Peter – TVP – Vyšná Rybnica – zverejnená dňa 29.05.2024

Faktúra č. 33 2024 – VSE – zemný plyn – zverejnená dňa 29.05.2024

Faktúra č. 34 2024 – VSE – elektrina – zverejnená dňa 29.05.2024

Faktúra č. 35 2024 – Slovak Telekom Bratislava – zverejnená dňa 29.05.2024

Faktúra č. 36 2024 – LEKOSS, s.r.o., Michalovce – zverejnená dňa 29.05.2024

Faktúra č. 37 2024 – FURA s.r.o., Rozhanovce – zverejnená dňa 29.05.2024

Faktúra č. 38 2024 – O2 – zverejnená dňa 29.05.2024

Faktúra č. 40_2024- Obchod – SVK, sr.o, Stropkov – zverejnená dňa.11.06.2024

Faktúra č. 41_2024- LEKOSS s.r.o., Michalovce – zverejnená dňa.11.06.2024

Faktúra č. 42_2024- Slovak Telekom, a.s., Bratislava – zverejnená dňa.11.06.2024

Faktúra č. 43_2024- VSE, a.s. – zemný plyn 6 _2024 – zverejnená dňa.11.06.2024

Faktúra č. 44_2024- FURA s.r.o., Rozhanovce – zverejnená dňa.11.06.2024

Faktúra č. 45_2024- FURA s.r.o., Rozhanovce – zverejnená dňa.11.06.2024

Faktúra č. 46_2024- PEMAX Peter Maxim – zverejnená dňa.18.06.2024

Faktúra č. 47_2024- CTRL+C, s.r.o, Partizánske – zverejnená dňa

Faktúra č. 48_2024- O2 SK – zverejnená dňa.18.06.2024

Faktúra č. 49_2024- Vladimír Mišľan ml., Jovsa – zverejnená dňa.11.07.2024

Faktúra č. 50_2024- Bc. Stanka Bodnár, Trebišov – zverejnená dňa.11.07.2024

Faktúra č. 51_2024- MinuteCopy s.r.o., Pozdišovce – zverejnená dňa.11.07.2024

Faktúra č. 52_2024- Mgr. Zuzana Nacková, Sejkov – zverejnená dňa.11.07.2024

Faktúra č. 53_2024- Kľučka s.r.o., Radoľa – zverejnená dňa.11.07.2024

Faktúra č. 54_2024- Jana Gubancová, Tibava – zverejnená dňa.11.07.2024

Faktúra č. 55_2024- Folklórny súbor CHEMLON, Humenné – zverejnená dňa.11.07.2024