[kml_flashembed publishmethod=“dynamic“ fversion=“8.0.0″ movie=“http://sejkov.sk/wp-content/uploads/2012/08/kostol/kostol.swf“ width=“450″ height=“300″ targetclass=“flashmovie“ allowfullscreen=“true“ base=“http://sejkov.sk/wp-content/uploads/2012/08/kostol/kostol.html“]

Get Adobe Flash player

[/kml_flashembed]

Jenkovská rímskokatolícka farnosť
       V roku 1789 zriadil jágerský biskup v Jenkovciach kaplánstvo. V roku 1804 pápež z časti jágerského biskupstva vyčlenil nové Satmárske biskupstvo (jeho sídlo bolo v meste Satmár – dnes Satu Mare, Rumunsko). Šesť rokov po vzniku tohto biskupstva satmársky biskup Peter Klobusiczký povýšil Jenkovce na samostatnú farnosť. K filiálkam novozriadenej farnosti patrili obce Bežovce, Krčava, Kristy, Lekárovce (za Uhom), Nižné Nemecké, Pinkovce, Sejkov, Svätuš, Tašuľa, Vyšné Nemecké a Záhor. Keďže farnosť bola pomerne rozsiahla, pri jenkovskom farskom úrade biskupstvo neskôr zriadilo kaplánsku stanicu. Prvým známym kaplánom bol rehoľník Tomáš Davcsík. Zo zápisu kanonickej vizitácie z roku 1832 vieme, že jenkovský farský drevený kostol, postavený v rokoch 1793 až 1794, bol v zlom stave. Z tohto dôvodu biskup nariadil postaviť nový kostol i novú faru. Pozemok v strede dediny na tento účel darovala Juliana Banovicsová, rodená Pribíková – patrón kostola však výstavbu povolil až neskôr. V roku 1809 Pavol Arvay, farár v obci vyšné Domanice, inicioval výstavbu dvoch menších kaplniek v Jenkovciach – prvá bola zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému a druhá sv. Vendelínovi. V rokoch 1852 – 1855 bol vo farskej obci postavený nový murovaný klasicistický kostol, zasvätený svätému Štefanovi – uhorskému kráľovi. Posviacka hrubej stavby sa konala dňa 20. augusta 1853 astavebné práce pokračovali ďalej. V roku 1871  dostavali vežu, opravy i úpravy kostola boli realizované aj v nasledujúcom období (v rokoch 1886 a 1893). V roku 1868 dal patrón postaviť novú farskú budovu a pre potreby farnosti  vyčlenil rozsiahle pozemky. Až do výstavby vlastného filiálneho kostola sejkovskí rímskokatolíci navštevovali tento farský kostol. V roku 1914, resp. v roku 1915 jenkovský rímskokatolícky úrad spravoval aj miestnu ľudovú školu a ružencovú spoločnosť.
Zoznam duchovných v rímskokatolíckej farnosti Jenkovce
Páter Cyprián Kubička, OFM
Kaplán a potom administrátor v rokoch
1804 – 1835
Štefan Varga
1835 – ?
Samuel Sepessy
? – ?
Jozef Spiegel
? – 1851 (zomrel 6. mája 1851)
Karol Gondolovič
1851 – 1880 (zomrel 21. septembra 1880)
Jozef Benkö
1880 – 1900 (dekan a užský archidiakon)
Pavol Horatius
14. decembra 1900 – 1914
František Svoboda
Od roku 1914

 

       Vo filiálnej obci Sejkov ku starým rímskokatolíckym rodinám patrili Dulayovci, Mislanszkovci, Huszarovci, Kátsovci, Roskovci, Valkótskovci, Baskóvszkovci, Grusovszkovci, Papinszákovci. V roku 1832 na základe kanonickej vizitácie satmárskeho biskupa vieme, že v Sejkove bývalo 116 rímskokatolíkov (91 schopných, to znamená po prvom svätom prijímaní a 25 neschopných spovede), 173 gréckokatolíkov, dvaja kalvíni, traja luteráni a 14 židia. V rokoch 1894 – 1897 si sejkovskí rímskokatolíci vybudovali vlastný kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Materiálnu a finančnú podporu im pri výstavbe tohto objektu poskytli satmársky biskup Július Meszlényi a rodina grófa Viliama Stáraia (Sztáray). Oltárna maľba Božského Srdca bola darom spomínaného biskupa, ktorý v roku 1898 kostol aj konsekroval. Celkový počet sejkovských rímskokatolíkov vykazoval stabilnú úroveň, príliš neklesal ani nestúpal.

 

Rímskokatolícki veriaci navštevujú tunajší kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Obec administratívne spadá pod farnosť v Jenkovciach.
V roku 1990 sa veriaci pustili (svojpomocne) do celkovej opravy strechy kostola a kostolnej veže. Bol odstránený starý oltár a ponechal sa z neho len veľký obraz, ktorý sa umiestnil na stene. Celý kostol bol vymaľovaný a Ján Kováč zrekonštruoval krížovú cestu. Ku kostolu sa pribudovala sakristia. V múry kostola bola i vyhotovená spovedná miestnosť a urobili sa i nové lavice a stoličky. Pomenené boli i okná a dvere, urobila sa mramorová podlaha. Zrekonštruovaný bol i chór a schodisko k nemu. Celkové náklady na opravy činili 220 000 korún.
Po plynofikácii obce v roku 2002 bol miestny kostol pripojený na plyn (urobilo sa ústredné kúrenie a pristavaná bola kotolňa).
V roku 2004 bolo v obci 140 veriacich.
Miestni kňazi sa venujú i mládeži (organizujú pre ňu rôzne akcie – napr. stretnutia či výlety do blízkeho okolia).
Ako správcovia farnosti Jenkovce v Sejkove pôsobili – Ján Švec–Babov (1989 – 1993), Martin Telepun (1993 – 1994), Štefan Ružbašan (1994 – 2004), Peter Kišeľa (2004 – 2009), Augustín Vaščák (od roku 2009).
Od roku 1998 bol na fare v Jenkovciach zriadený i kaplánsky byt. Z kaplánov sa postupne vystriedali – Rastislav Dvorový (1998), Daniel Mišenko (1999 – 2000), Jozef Spišák (2000 -2003), Vladislav Karabinoš (2003 – 2005), Peter Nemec (2005 – 2008), Peter Jurašek (2008 – 2011) a Gabriel Repaský (od roku 2011).